اسم ضوء القمر بالعربية


اسم ضوء القمر بالعربيه

اليوم هقدملكم معنى االاسماء ومن ضمنهم اسامى لضوء القمر باللغه العربيه

صوره اسم ضوء القمر بالعربية

ضوء القمرنور مهتاب ,مهتاب ,مشروبات ,بطور قاچاقي کار کردن ,ماهتاب ,حرف پوچ

 

 • ضوء  فروغ ,  روشنايي ,  نور ,  اتش ,  کبريت ,  لحاظ ,  جنبه ,  اشکار کردن ,  اتش زدن ,  مشتعل شدن ,  ضعيف ,  خفيف ,  اهسته ,  اندک ,  اسان ,  کم قيمت ,  قليل ,  مختصر ,  فرار ,  هوس اميز ,  وارسته ,  بي عفت ,  هوس باز ,  خل ,  سرگرم کننده ,  غيرجدي ,  باررا سبک کردن ,  تخفيف دادن ,  فرودامدن ,  واقع شدن ,  وفوع يافتن ,  سر رسيدن ,  رخ دادن
 • في على ضوء

  در پرتو ،  بر اساس ،  با توجه به ،  بنابر ،  برپايه
 • ضوء الشمس:
  ضوء الشمس  روشني روز ,  روز روشن ,  روشن کردن
 • ضوء الشموع:
  ضوء الشموع  روشنايي شمع
 • ضوء القمر:
  ضوء القمر  نور مهتاب ,  مهتاب ,  مشروبات ,  بطور قاچاقي کار کردن ,  ماهتاب ,  حرف پوچ
 • ضوء الكاميرا:
  ضوء الكاميرا  لا مپ پرنور فلا ش عکاسي
 • ضوء خلفي:
  ضوء خلفي  چراغ عقب اتومبيل
 • ضوء علوي:
  ضوء علوي  چراغ جلو ماشين
 • ضوء كاشف:
  ضوء كاشف  نور افکن ,  اشعه نور افکن
 • ضوء كشاف:
  ضوء كشاف  نورافکن ,  شخصي که در زير نورافکن صحنه نمايش قرارگرفته ,  چراغ نورافکن
 • ضوء خضر:
  چراغ سبز
 • ضوء

  ضوء  ج ضواء [ ضو ]:

  روشنائى كه با چشم درك شود ؛  على و في ضوء المباحثات

  نچه كه درباره ن تفسير يا توضيح داده شود .

 • ضوء

  ضوء  ج ضواء [ ضو ]:

  روشنائى .

 • ضاء:
  ضاء  ضوءا و ضوءا و ضياء [ ضو ] القمر و غيره  ماه نورانى و تابان شد .

 • لقي الضوء على:
  را بررسي كرد ،  را تويح داد ،  را روشن كرد
 • على ضوء المعلومات:
  بر اساس اطلاعات به دست مدة ،  بنابر اخبار رسيده ،  بر پايه اخبار و اطلاعات رسيده

 

 

 

 

 

صوره اسم ضوء القمر بالعربية

images/5/70a966407ff07ada0bb4a91dffaef283.jpg

 

 

 • ضوء القمر
 • اسم ضوء القمر
 • بنت تحت ضوء القمر
 • ضو القمر باللغة الفصحي
1٬771 views

اسم ضوء القمر بالعربية