ترتيب سور القران

ترتيب سور القران

ترتيب سور القران لكيِ تتعرف عليِ سور القران باالترتيب

 

صور ترتيب سور القران

 

 •   سوره الفاتحه

 

 •   سوره البقره

 

 •   سوره ل عمران

 

 •   سوره النساء

 

 •   سوره المائده

 

 •   سوره النعام

 

 •   سوره العراف

 

 •   سوره النفال

صور ترتيب سور القران

 •   سوره التوبه

 

 •   سوره يونس

 

 •   سوره هود

 

 •   سوره يوسف

 

 •   سوره الرعد

 

 •   سوره براهيم

 

 •   سوره الحجر

 

 •   سوره النحل

 

 •   سوره السراء

 

 •   سوره الكهف

 

 •   سوره مريم

 

 •   سوره طه

 

 •   سوره النبياء

 

 •   سوره الحج

 

 •   سوره المؤمنون

 

 •   سوره النور

 

 •   سوره الفرقان

 

 •   سوره الشعراء

 

 •   سوره النمل

 

 •   سوره القصص

 

 •   سوره العنكبوت

 

 •   سوره الروم

 

 •   سوره لقمان

 

 •   سوره السجده

 

 •   سوره الحزاب

 

 •   سوره سب

 

 •   سوره فاطر

 

 •   سوره يس

 

 •   سوره الصافات

 

 •   سوره ص

 

 •   سوره الزمر

 

 •   سوره غافر

 

 •   سوره فصلت

 

 •   سوره الشورى

 

 •   سوره الزخرف

 

 •   سوره الدخان

 

 •   سوره الجاثيه

 

 •   سوره الحقاف

 

 •   سوره محمد

 

 •   سوره الفتح

 

 •   سوره الحجرات

 

 •   سوره ق

 

 •   سوره الذاريات

 

 •   سوره الطور

 

 •   سوره النجم

 

 •   سوره القمر

 

 •   سوره الرحمن

 

 •   سوره الواقعه

 

 •   سوره الحديد

 

 •   سوره المجادله

 

 •   سوره الحشر

 

 •   سوره الممتحنه

 

 •   سوره الصف

 

 •   سوره الجمعه

 

 •   سوره المنافقون

 

 •   سوره التغابن

 

 •   سوره الطلاق

 

 •   سوره التحريم

 

 •   سوره الملك

 

 •   سوره القلم

 

 •   سوره الحاقه

 

 •   سوره المعارج

 

 •   سوره نوح

 

 •   سوره الجن

 

 •   سوره المزمل

 

 •   سوره المدثر

 

 •   سوره القيامه

 

 •   سوره النسان

 

 •   سوره المرسلات

 

 •   سوره النب

 

 •   سوره النازعات

 

 •   سوره عبس

 

 •   سوره التكوير

 

 •   سوره النفطار

 

 •   سوره المطففين

 

 •   سوره النشقاق

 

 •   سوره البروج

 

 •   سوره الطارق

 

 •   سوره العلى

 

 •   سوره الغاشيه

 

 •   سوره الفجر

 

 •   سوره البلد

 

 •   سوره الشمس

 

 •   سوره الليل

 

 •   سوره الضحى

 

 •   سوره الشرح

 

 •   سوره التين

 

 •   سوره العلق

 

 •   سوره القدر

 

 •   سوره البينه

 

 •   سوره الزلزله

 

 •   سوره العاديات

 

 •   سوره القارعه

 

 •   سوره التكاثر

 

 •   سوره العصر

 

 •   سوره الهمزه

 

 •   سوره الفيل

 

 •   سوره قريش

 

 •   سوره الماعون

 

 •   سوره الكوثر

 

 •   سوره الكافرون

 

 •   سوره النصر

 

 •   سوره المسد

 

 •   سوره الخلاص

 

 •   سوره الفلق

 

 •   سوره الناس

 

 • اجمل صور القران
 • ترتيب صور القران
520 views

ترتيب سور القران