ترتيب سور القران

ترتيب سور ألقران

ترتيب سور ألقران لكيِ تتعرف علَيِ سور ألقران باالترتيب

 

صور ترتيب سور القران

 

 •   سوره ألفاتحه

 

 •   سوره ألبقره

 

 •   سوره ل عمران

 

 •   سوره ألنساء

 

 •   سوره ألمائده

 

 •   سوره ألنعام

 

 •   سوره ألعراف

 

 •   سوره ألنفال

صور ترتيب سور القران

 •   سوره ألتوبه

 

 •   سوره يونس

 

 •   سوره هود

 

 •   سوره يوسف

 

 •   سوره ألرعد

 

 •   سوره براهيم

 

 •   سوره ألحجر

 

 •   سوره ألنحل

 

 •   سوره ألسراء

 

 •   سوره ألكهف

 

 •   سوره مريم

 

 •   سوره طه

 

 •   سوره ألنبياء

 

 •   سوره ألحج

 

 •   سوره ألمؤمنون

 

 •   سوره ألنور

 

 •   سوره ألفرقان

 

 •   سوره ألشعراء

 

 •   سوره ألنمل

 

 •   سوره ألقصص

 

 •   سوره ألعنكبوت

 

 •   سوره ألروم

 

 •   سوره لقمان

 

 •   سوره ألسجده

 

 •   سوره ألحزاب

 

 •   سوره سب

 

 •   سوره فاطر

 

 •   سوره يس

 

 •   سوره ألصافات

 

 •   سوره ص

 

 •   سوره ألزمر

 

 •   سوره غافر

 

 •   سوره فصلت

 

 •   سوره ألشورى

 

 •   سوره ألزخرف

 

 •   سوره ألدخان

 

 •   سوره ألجاثيه

 

 •   سوره ألحقاف

 

 •   سوره محمد

 

 •   سوره ألفتح

 

 •   سوره ألحجرات

 

 •   سوره ق

 

 •   سوره ألذاريات

 

 •   سوره ألطور

 

 •   سوره ألنجم

 

 •   سوره ألقمر

 

 •   سوره ألرحمن

 

 •   سوره ألواقعه

 

 •   سوره ألحديد

 

 •   سوره ألمجادله

 

 •   سوره ألحشر

 

 •   سوره ألممتحنه

 

 •   سوره ألصف

 

 •   سوره ألجمعه

 

 •   سوره ألمنافقون

 

 •   سوره ألتغابن

 

 •   سوره ألطلاق

 

 •   سوره ألتحريم

 

 •   سوره ألملك

 

 •   سوره ألقلم

 

 •   سوره ألحاقه

 

 •   سوره ألمعارج

 

 •   سوره نوح

 

 •   سوره ألجن

 

 •   سوره ألمزمل

 

 •   سوره ألمدثر

 

 •   سوره ألقيامه

 

 •   سوره ألنسان

 

 •   سوره ألمرسلات

 

 •   سوره ألنب

 

 •   سوره ألنازعات

 

 •   سوره عبس

 

 •   سوره ألتكوير

 

 •   سوره ألنفطار

 

 •   سوره ألمطففين

 

 •   سوره ألنشقاق

 

 •   سوره ألبروج

 

 •   سوره ألطارق

 

 •   سوره ألعلى

 

 •   سوره ألغاشيه

 

 •   سوره ألفجر

 

 •   سوره ألبلد

 

 •   سوره ألشمس

 

 •   سوره ألليل

 

 •   سوره ألضحى

 

 •   سوره ألشرح

 

 •   سوره ألتين

 

 •   سوره ألعلق

 

 •   سوره ألقدر

 

 •   سوره ألبينه

 

 •   سوره ألزلزله

 

 •   سوره ألعاديات

 

 •   سوره ألقارعه

 

 •   سوره ألتكاثر

 

 •   سوره ألعصر

 

 •   سوره ألهمزه

 

 •   سوره ألفيل

 

 •   سوره قريش

 

 •   سوره ألماعون

 

 •   سوره ألكوثر

 

 •   سوره ألكافرون

 

 •   سوره ألنصر

 

 •   سوره ألمسد

 

 •   سوره ألخلاص

 

 •   سوره ألفلق

 

 •   سوره ألناس

 

 • اجمل صور القران
 • ترتيب صور القران
543 views

ترتيب سور القران